مقایسه نتایج حاصل از دو روش حل عددی برای معادله انتقال حرارت

مقایسه نتایج حاصل از دو روش حل عددی برای معادله انتقال حرارت

مقایسه نتایج حاصل از دو روش حل عددی برای معادله انتقال حرارت

 

 

 

 

روش های عددی که مورد بررسی قرا گرفته اند روش تفاضل محدود و روش سری فوریه می باشند.

شرح پروژه :

معادله انتقال حرارت یک بعدی (دارای یک متغیر مستقل مکانی) وابسته به زمان ، برای یک مسئله خاص(ناهمگن) به شکل زیر تعریف شده  است:

مقدار 0.208 مربوط به  ضریب نفوذ حرارتی می باشد. ضریب نفوذ حرارتی در علم انتقال حرارت ، معیاری از توانایی یک ماده در رسانش گرما در قیاس با ذخیره انرژی گرمایی در آن ماده است.این کمیت به صورت نسبت گرمای عبور کرده به گرمای ذخیره شده توسط واحد حجم ماده است.

هر چه مقدار عددی  این ضریب بزرگتر باشد انتشار گرما از درون ماده سریع تر صورت می گیرد و بر عکس اگر این ضریب  کوچک باشد مقدار گرمای ذخیره شده در مقایسه با گرمای شارش شده بیشتر است.

شرایط اولیه و مرزی این پروژه بصورت زیر تعیین شده اند:

شرط اولیه :                                               

 

 

 

شرایط مرزی :                                                                                                                                                                     

 هدف مسئله پیدا کردن توزیع دما به ازای زمان های مختلف  با استفاده از دو روش عددی( تفاضل محدود ، روش فوریه) و مقایسه نتایج با یکدیگر می باشد .

کد نویسی این پروژه در میپل و متلب صورت گرفته است. همراه فایل های برنامه نویسی یک فایل راهنما بصورتpdf  (در7 صفحه)  نیز گردآوری شده است. با مطالعه ی این فایل می توانید نسبت به کد نویسی های صورت گرفته در این پروژه اشراف کامل داشته باشید.

 

 این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس انتقال حرارت ، دینامیک سیالات محاسباتی و ... مورد استفاده قرار گیرد.

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما و نتایج اجرای برنامه می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.