دستورالعمل آزمایش نیروی برشی

دستورالعمل آزمایش نیروی برشی

دستورالعمل آزمایش نیروی برشی

 

 

 

 

 

این فایل بصورت pdf بوده و در 26 صفحه گردآوری شده است.این فایل به شرح کامل دستگاه اندازه گیر نیروی برشی پرداخته و مقادیر بدست آمده از روش تجربی را با روش نظری مقایسه می کند.مهمترین موضوعاتی که در این فایل به آن پرداخته شده است به شرح زیر می باشد:

  • تشریح جامع دستگاه
  • نمایش اصل برش عرضی در مکانیک
  • محاسبه بار مقطعی در تیر ها
  • دیاگرام برشی تیر ها بویژه با معرفی نقاط بارگذاری
  • صحت سنجی نتایج بدست آمده

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از این فایل می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل